Regulamentul programului

 1. Bugetarea participativă este un proces democratic, deschis și transparent prin care cetățenii Municipiului Sibiu sunt încurajați să identifice și să semnalizeze problemele comunității, și apoi să propună soluții sub formă de proiecte.
 2. Primăria Municipiului Sibiu propune cetățenilor Municipiului Sibiu implicarea activă în procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește realizarea proiectelor de investiții de interes local.
 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general pentru selecționarea proiectelor de interes municipal inițiate de către cetățeni prin implicarea lor direct în procesul de bugetare participativă.
 2. Procesul de bugetare participativă este unul orientat către cetățean, iar obiectivele principale ale acestuia sunt:
  1. Creșterea dialogului dintre cetățeni și administrația publică;
  2. Ajustarea politicilor publice în concordanță cu nevoile și așteptările cetățenilor;
  3. Incluziunea – favorizarea unui cadru care să permită implicarea cetățenilor în co-crearea procesului de dezvoltare urbană;
  4. Consolidarea democrației participative;
  5. Creșterea transparenței în activitatea administrației publice.
 1. Bugetarea participativă, alături de implementarea proiectelor, se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale Primăriei Municipiului Sibiu, a serviciilor și a instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
 2. Propunerile de proiecte pentru procesul de bugetare participativă trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii de interes din sfera de competență a Primăriei Municipiului Sibiu:
  1. Sibiu Oraș ACCESIBIL - Mobilitate și infrastructură urbană (alei, trotuare,zone pietonale; accesibilitate și siguranța circulației; îmbunătățirea căilor de acces, fluidizarea traficului, crearea de infrastructuri pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricție auto, piste de biciclete, sisteme de supraveghere video etc.)
  2. Sibiu Oraș VERDE - Spații verzi (înființare, amenajare, dotare, plantare arbori, arbuști etc.);
  3. Sibiu Oraș RECREATIV - Spații publice și locuri de joacă (mobilier stradal, iluminat public, piațete etc – amenajare, dotări etc.);
  4. Sibiu Oraș INTELIGENT - Digitalizare/Smart City;
  5. Sibiu Oraș EDUCAT - domeniul Educației;
  6. Sibiu Oraș în MIȘCARE - domeniul Sportului.
 1. Pot participa în procesul de bugetare participativă toți cetățenii care au interes în dezvoltarea Municipiului Sibiu, au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani și au domiciliul sau reședința în municipiul Sibiu.

5.1 CALENDARUL DE PARTICIPARE

 1. Procesul de bugetare participativă organizat de Primăria Municipiului Sibiu în anul 2024 cuprinde mai multe etape. Calendarul propus pentru procesul de bugetare participativă organizat de Primăria Municipiului Sibiu în anul 2024 este următorul:
  • Depunere proiecte: 10.05.2024 - 10.06.2024
  • Analiză proiecte: 11.06.2024 - 31.07.2024
  • Etapa de vot: 1.08.2024 - 16.08.2024
  • Validare vot: 23.08.2024
  • Afișare rezultate finale: 30.08.2024

5.2 DEPUNEREA DE PROIECTE

 1. Propunerile de proiecte vor fi depuse de cetățeni prin intermediul portalului bugetare participativă bugetareparticipativa.sibiu.ro.
 2. Cetățenii Municipiului Sibiu care doresc să depună proiectele pe Portalul bugetareparticipativa.sibiu.ro, trebuie să se înregistreze în portalul menționat anterior, și anume să își creeze un cont de utilizator. Odată ce contul le este validat, își pot depune online proiectele pentru dezvoltarea orașului.
 3. Cetățenii pot beneficia de asistență din partea Primăriei Municipiului Sibiu pentru crearea contului, depunerea de proiecte, printr-un punct suport amenajat în acest scop la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din str. S. Brukenthal nr. 2, la Centrul de informații pentru cetățeni (CIC).
 4. Limita de depunere de pe fiecare cont valid este de un proiect pentru fiecare din domeniile stabilite prin prezentul regulament. Odată depus, proiectul nu mai poate fi modificat, dar poate fi șters.
 5. Propunerile trimise în orice alt mod, diferit de cel precizat în prezentul regulament sau cele care nu sunt conforme cu formularul de proiect, nu vor fi luate în considerare de Primăria Municipiului Sibiu.
 6. Prin utilizarea portalului de bugetare participativă, cetățenii își dau acordul ca proiectele depuse să devină proprietatea Municipiului Sibiu și nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.


5.3 ANALIZA DE SPECIALITATE A PROIECTELOR

 1. Analiza tehnică, financiară și juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Municipiului Sibiu, printr-o comisie de evaluare a proiectelor desemnată în acest scop prin Dispoziția Primarului Municipiului Sibiu. Personalul echipei verifică dacă propunerile sunt în conformitate cu prezentul regulament și cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.
 2. Propunerile de proiecte depuse la Primăria Municipiului Sibiu se vor analiza de către comisia constituită în acest scop. În prima fază, se vor stabili proiectele ce pot fi publicate pe portal. Un proiect nu va fi publicat dacă obiectivul sau limbajul folosit instigă la discriminare de orice fel, violență, ură etc.
 3. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria Municipiului Sibiu își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe portal. Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii.
 4. Comisia va analiza și stabili proiectele eligibile. Un proiect nu va fi eligibil dacă nu îndeplinește criteriile de eligibilitate și nu respectă prevederile prezentului regulament. Spre exemplu: dacă bugetul proiectului depășește bugetul stabilit de Primărie, dacă obiectivul proiectului nu se află în aria de competență a Primăriei, dacă din punct de vedere geografic implementarea proiectului nu se încadrează în aria Municipiului, etc.
 5. Persoanele ale căror proiecte au fost declarat neeligibile pot primi, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerile au fost declarate neeligibile.
 6. În urma acestei analize, toate proiectele declarate eligibile vor fi publicate pe portal și supuse votului cetățenilor.


5.4 VOTUL

 1. Proiectele se pot vota doar online pe portalul bugetării participative. Procesul de votare se va desfășura într-o singură etapă.
 2. În perioada de votare, cetățenii se vor putea prezenta la punctul suport pentru accesarea portalului de bugetare participativă pentru a consulta proiectele depuse și pentru a vota proiectele sau proiectul dorit.
 3. În etapa de vot, fiecare cetățean cu un cont valid pe portal poate vota șase proiecte, câte unul pentru fiecare dintre cele șase domenii stabilite prin prezentul regulament.
 4. La finalul etapei de vot, vor fi selectate un număr de maxim 10 proiecte. Primul proiect din fiecare domeniu clasat în funcție de numărul de voturi va fi selectat automat. Restul proiectelor pot fi selectate în ordinea numărului de voturi sau în funcție de oportunitatea proiectului la nivelul municipiului, indiferent de domeniul din care fac parte.
 5. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe portal.
 1. Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Sibiu, a serviciilor și instituțiilor publice subordonate Consiliului Local Sibiu, să nu contravină prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
  • Să contribuie la îndeplinirea unui obiectiv de interes general local pentru municipiul Sibiu (proiecte de natura investițiilor, reparațiilor, amenajărilor urbane, dotărilor cu mobilier urban sau similare);
  • Să aibă un obiectiv care să se încadreze în aria de competență a Primăriei Municipiului Sibiu și care vizează un bun sau spațiu public administrat de Municipalitate sau să se refere la acțiuni sau activități aflate în competența Municipiului Sibiu;
  • Să nu intre în aria altor programe ale Municipiului Sibiu (ex: finanțări pentru ONG-uri sau alte structuri, finanțări de adunări publice sub forma de festivaluri, evenimente, târguri, etc. sau în competența unor comisii specializate din cadrul administrației publice locale, care își desfășoară activitatea conform legii și efectuează propria analiză în domeniile asupra cărora se pronunță, spre exemplu Comisia de circulație);
  • Să nu fie contrare sau incompatibile cu proiecte aflate în derulare sau integrate în strategiile viitoare ale municipalității.
  • Să nu aibă un caracter politic, publicitar, comercial sau etnic. Să nu genereze cheltuieli majore de funcționare după implementare (întreținere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare;
  • Să fie definite cât mai clar; Să respecte fișa de proiect;
  • Să fie delimitate zonal;
  • Să se încadreze în bugetul maxim alocat fiecărui proiect. În acest sens cetățenii sunt sfătuiți să se documenteze în vederea estimării costului total al fiecărui proiect propus.
 2. Fiecare propunere trebuie sa se încadreze într-un cost total de cel mult 150.000 de euro (inclusiv TVA). În cazul în care, în urma analizării bugetului propus, echipa tehnică constată că acesta nu se încadrează în suma maximă alocată prin Regulament fiecărui proiect și nu pot fi făcute nici ajustări ale sumei propuse, proiectul va fi declarat neeligibil.
 3. Propunerile cu conținut similar sau ale căror implementare vizează zone aflate în vecinătate ar putea fi integrate într-un proiect unic.
 4. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.
 5. Următoarele tipuri de fișiere pot fi anexate formularului de proiect: PDF,JPEG/JPG sau PNG, până la o limită de 20 MB. Fișierele anexate formularului de proiect, care au fost salvate o dată cu proiectul nu mai pot fi modificate, șterse sau înlocuite.
 6. Versiunea care va fi supusă votului cetățenilor nu e în mod obligatoriu aceeași cu cea transmisă de cetățeni. Primăria Sibiu poate ajusta proiectele din punct de vedere tehnic, al estimării costurilor sau poate uni într-un singur proiect propuneri diferite - cu notificarea prealabilă a cetățenilor care le-au depus. Orice ajustări pot fi făcute pentru asigurarea fezabilității proiectelor. Aceste ajustări vor fi vizibile pe portalul de bugetare participativă.
 7. Prin utilizarea portalului, cetățenii își dau acordul ca propunerile depuse în cadrul bugetării participative să devină proprietatea Municipiului Sibiu și nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.
 8. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria Municipiului Sibiu își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe portal. Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii.
 9. Proiectele câștigătoare în procesul de bugetare participativă nu vor fi, în mod obligatoriu, incluse și votate explicit de către Consiliul Local - existând și posibilitatea ca ele sa fie integrate în proiecte mai largi.
 10. Validarea proiectelor în cadrul procesului de bugetare participativă va fi realizată de către Comisia de evaluare.
 1. În urma procesului de bugetare participativă, vor fi alese maxim 10 proiecte care vor respecta criteriile stabilite în prezentul regulament și prevederile legale în vigoare, pentru a fi implementate în anul 2024 sau în anul 2025, în funcție de caz și complexitate.
 2. Primul proiect din fiecare domeniu va fi automat câștigător, restul proiectelor pot fi alese în funcție de numărul de voturi sau în funcție de oportunitatea proiectului la nivelul municipiului și indiferent de categoria din care fac parte.
 1. Orice informație furnizată de către persoanele care se înregistrează pe portalul bugetareparticipativa.sibiu.ro sau colectată de către Primăria Municipiului Sibiu în scopul utilizării în portal este supusă Politicii de Confidențialitate și Termenilor și condițiilor de funcționare ai portalului. Portalul bugetareparticipativa.sibiu.ro stochează date cu caracter personal - datele de acces ale utilizatorilor.
 2. Prin înregistrarea în vederea utilizării portalului și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe portal își exprimă acordul în mod explicit și fără echivoc ca portalul bugetareparticipativa.sibiu.ro să folosească datele cu caracter personal furnizate.
 3. Portalul bugetareparticipativa.sibiu.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la portal și/sau pentru utilizarea acesteia. Portalul nu își asumă răspunderea în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.
 4. Portalul bugetareparticipativa.sibiu.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.
 5. Toți cei care își creează cont, depun proiecte (sub orice formă) sau votează proiectele selectate, acceptă Termenii și condițiile în care funcționează portalul bugetare participativă cât și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. Aceste documente pot fi consultate electronic la accesarea portalului.
 6. Portalul bugetareparticipativa.sibiu.ro nu poate fi tras la răspundere pentru exactitatea și corectitudinea datelor introduse sau furnizate de către utilizatorii cetățeni ai portalului. Utilizatorii sunt singurii responsabili de exactitatea și corectitudinea datelor introduse sau transmise pe portal.
 7. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.